ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
23.00CHF
1 سال
23.00CHF
1 سال
23.00CHF
1 سال
.swiss
180.00CHF
1 سال
180.00CHF
1 سال
180.00CHF
1 سال
.net
23.00CHF
1 سال
23.00CHF
1 سال
23.00CHF
1 سال
.org
24.50CHF
1 سال
24.50CHF
1 سال
24.50CHF
1 سال
.it
15.00CHF
1 سال
15.00CHF
1 سال
15.00CHF
1 سال
.ch
35.00CHF
1 سال
35.00CHF
1 سال
35.00CHF
1 سال
.eu
25.00CHF
1 سال
25.00CHF
1 سال
47.50CHF
2 سال
.info
24.00CHF
1 سال
24.00CHF
1 سال
24.00CHF
1 سال
.li
35.00CHF
1 سال
35.00CHF
1 سال
35.00CHF
1 سال
.mobi
38.00CHF
1 سال
38.00CHF
1 سال
38.00CHF
1 سال
.tv
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.tel
32.00CHF
1 سال
32.00CHF
1 سال
32.00CHF
1 سال
.ws
46.00CHF
1 سال
46.00CHF
1 سال
46.00CHF
1 سال
.com.mx
78.00CHF
1 سال
78.00CHF
1 سال
78.00CHF
1 سال
.us
32.00CHF
1 سال
32.00CHF
1 سال
32.00CHF
1 سال
.co.nz
203.00CHF
1 سال
203.00CHF
1 سال
203.00CHF
1 سال
.com.ve
139.00CHF
1 سال
139.00CHF
1 سال
139.00CHF
1 سال
.pt
194.00CHF
1 سال
194.00CHF
1 سال
194.00CHF
1 سال
.com.pt
77.00CHF
1 سال
77.00CHF
1 سال
77.00CHF
1 سال
.de
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.fr
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.com.br
171.00CHF
1 سال
171.00CHF
1 سال
171.00CHF
1 سال
.com.ar
138.00CHF
1 سال
138.00CHF
1 سال
138.00CHF
1 سال
.ru
29.00CHF
1 سال
29.00CHF
1 سال
29.00CHF
1 سال
.es
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.ae
288.00CHF
1 سال
288.00CHF
1 سال
288.00CHF
1 سال
.hu
60.00CHF
1 سال
60.00CHF
1 سال
60.00CHF
1 سال
.fm
130.00CHF
1 سال
130.00CHF
1 سال
130.00CHF
1 سال
.in
41.00CHF
1 سال
41.00CHF
1 سال
41.00CHF
1 سال
.asia.com
44.00CHF
1 سال
44.00CHF
1 سال
44.00CHF
1 سال
.cn
179.00CHF
1 سال
179.00CHF
1 سال
179.00CHF
1 سال
.sg
118.00CHF
1 سال
118.00CHF
1 سال
118.00CHF
1 سال
.jp
213.00CHF
1 سال
213.00CHF
1 سال
213.00CHF
1 سال
.at
42.00CHF
1 سال
42.00CHF
1 سال
42.00CHF
1 سال
.travel
265.00CHF
1 سال
265.00CHF
1 سال
265.00CHF
1 سال
.com.mt
190.00CHF
1 سال
190.00CHF
1 سال
190.00CHF
1 سال
.agency
35.00CHF
1 سال
35.00CHF
1 سال
35.00CHF
1 سال
.pro
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
.host
110.00CHF
1 سال
110.00CHF
1 سال
110.00CHF
1 سال
.limited
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
.london
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
.network
30.00CHF
1 سال
30.00CHF
1 سال
30.00CHF
1 سال
.email
30.00CHF
1 سال
30.00CHF
1 سال
30.00CHF
1 سال
.domains
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.country
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.credit
121.00CHF
1 سال
121.00CHF
1 سال
121.00CHF
1 سال
.consulting
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.tn.it
12.00CHF
1 سال
12.00CHF
1 سال
12.00CHF
1 سال
.scurelle.tn
12.00CHF
1 سال
12.00CHF
1 سال
12.00CHF
1 سال
.biz
26.00CHF
1 سال
26.00CHF
1 سال
26.00CHF
1 سال
.city
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.click
24.00CHF
1 سال
24.00CHF
1 سال
24.00CHF
1 سال
.cash
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.communit
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.company
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.computer
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.finance
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
.fitness
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.link
18.00CHF
1 سال
18.00CHF
1 سال
18.00CHF
1 سال
.investments
121.00CHF
1 سال
121.00CHF
1 سال
121.00CHF
1 سال
.house
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.hosting
510.00CHF
1 سال
510.00CHF
1 سال
510.00CHF
1 سال
.holdings
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
.holiday
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
.gratis
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.gallery
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.services
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.sarl
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.restaurant
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
.property
190.00CHF
1 سال
190.00CHF
1 سال
190.00CHF
1 سال
.pictures
24.00CHF
1 سال
24.00CHF
1 سال
24.00CHF
1 سال
.photos
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.photo
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.media
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.marketing
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.management
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.website
32.00CHF
1 سال
32.00CHF
1 سال
32.00CHF
1 سال
.trade
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.tax
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
66.00CHF
1 سال
.technology
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
36.00CHF
1 سال
.social
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
48.00CHF
1 سال
.cz
42.00CHF
1 سال
42.00CHF
1 سال
42.00CHF
1 سال
.carzano.tn.it
12.00CHF
1 سال
12.00CHF
1 سال
12.00CHF
1 سال
.bio
102.00CHF
1 سال
102.00CHF
1 سال
102.00CHF
1 سال
.co.uk
20.00CHF
1 سال
20.00CHF
1 سال
20.00CHF
1 سال
.uk
20.00CHF
1 سال
20.00CHF
1 سال
20.00CHF
1 سال
.one
15.00CHF
1 سال
15.00CHF
1 سال
15.00CHF
1 سال
.lv
180.00CHF
2 سال
180.00CHF
2 سال
180.00CHF
2 سال
.be
17.00CHF
1 سال
17.00CHF
1 سال
17.00CHF
1 سال
.co.za
40.00CHF
1 سال
40.00CHF
1 سال
40.00CHF
1 سال
.se
59.00CHF
1 سال
59.00CHF
1 سال
59.00CHF
1 سال
.com.do
127.00CHF
1 سال
127.00CHF
1 سال
127.00CHF
1 سال
.hk
102.00CHF
1 سال
102.00CHF
1 سال
102.00CHF
1 سال
.ly
170.00CHF
1 سال
170.00CHF
1 سال
170.00CHF
1 سال
.estate
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
50.00CHF
1 سال
.cc
37.00CHF
1 سال
37.00CHF
1 سال
37.00CHF
1 سال
.shop
40.00CHF
1 سال
40.00CHF
1 سال
40.00CHF
1 سال
.build
69.00CHF
1 سال
69.00CHF
1 سال
69.00CHF
1 سال
.cloud
29.00CHF
1 سال
29.00CHF
1 سال
29.00CHF
1 سال
.bg
160.00CHF
1 سال
160.00CHF
1 سال
160.00CHF
1 سال
.online
42.00CHF
1 سال
42.00CHF
1 سال
42.00CHF
1 سال
.tech
65.00CHF
1 سال
65.00CHF
1 سال
65.00CHF
1 سال
.yoga
N/A
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution